1. כללי
 • תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמש לבין "קופי קיז" המפעילה אתר זה (copykeys.co.il) להלן: "האתר".
 • ידוע למשתמש כי : "קופי קיז" הינה שם מסחרי תחת פעילות של גלובל אי.אל. וכל הפעילות העסקית כולל הוצאת חשבונית הינה תחת גלובל אי.אל.
 • ידוע למשתמש והוא מסכים כי גלובל אי.אל יכולה לשנות את שמה ו/או להתמזג עם חברה נוספת ו/או לפתוח חברה חדשה ולכלול את פעילות "קופי קיז" תחת חסותה.
 • השימוש באתר זה ובתכנים המוצגים בו הוא בכפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.
 • הבעלים והמפעיל של האתר זה אשר הוקם על ידי "קופי קיז" והמציע ללקוחותיה שירות שכפול מפתחות רכב, בין היתר שירות למקרי אבדן, גניבה ונזק מוחלט וכן מגוון אפשרויות לשירות בבית הלקוח (כגון שירות VIP) עבור התיקון, מוצרים והטבות נוספות אשר תציע "קופי קיז"  מעת לעת, על פי שיקולה הבלעדי (להלן: "השירותים").
 • ייתכן ששימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה.
 • התוכן באתר הינו רכוש הבלעדי של "קופי קיז" ואין להשתמש בתכנים ו/או בכל מידע ללא אישור בכתב מהבעלים של "קופי קיז" והעושה זאת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • האמור בתקנון זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.
 • "קופי קיז" רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בתקנון זה בכל זמן שתחפוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך תמיד כדאי לשוב ולקרוא הוראות אלו מפעם לפעם. "קופי קיז"  תפרסם (אינה מחויבת לכך) באתר עדכון על אודות שינויים כאמור בסמוך למועד הופעתם בתקנון.
 • הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין תגברנה בכל מקרה שיוצר סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם,.
 • בהסכמתך להצטרפות לשירות אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהאמור,כולל  בטופס הצעה להצטרפות לשירות ו/או בכל מסמך אחר שנמסר לך על ידינו בעת השימוש בכל אחד משירותנו.
 • על תקנון הנ"ל חל הדין הנהוג במדינת ישראל.
 • המשתמש מסכים כי הסמכות המקומית תהיה בכל מקרה בבתי משפט במחוז חיפה.
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורך נוחות אך הינו מתייחס הן לזכר והן נקבה.

2. שימוש באתר

 • השימוש באתר זה הינו בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה רק למטרות חוקיות.
 • השימוש באתר ובתכנים שבו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות "קופי קיז". "קופי קיז" שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר, או לסיים את הפעלתו בכל עת, ללא צורך במתן התראה מראש.
 • זכויות בבסיסי נתונים זכויות היוצרים, ככל שיש סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה, הם בבעלות "קופי קיז" או בבעלות מורשים מטעמה.
 • במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט המשתמש מפר במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה "קופי קיז" שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לחסום באופן זמני או קבוע את הגישה של המשתמש לאתר, מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשות "קופי קיז" .
 • בשימוש באתר זה המשתמש מסכים להימנע מהפעולות הבאות: להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר. לעשות שימוש בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערבות באופן אלקטרוני או ידני בפעילות של אתר זה, לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום להפרת זכויות של אדם אחר; לשנות, להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר;
 • בלא קבלת הסכמת "קופי קיז" בכתב ומראש אין לעשות שימוש בתכני האתר. שם המתחם (Domain Name) של האתר וכן השם של האתר, הם כולם רכוש של "קופי קיז" בלבד.
 • ט.ל.ח.

3. הזנת תכנים

 • על מנת להצטרף ל"קופי קיז" באמצעות האתר ולשירותים אותם מעניקה "קופי קיז" , יתבקש המשתמש למלא פרטים הכוללים שם פרטי ומשפחה, ת.ז., כתובת, מספר חשבון בנק, כרטיסי אשראי, מספר טלפון וכל נתון דרוש בכדי להצטרף. ידוע ומסכים המשתמש כי אינו חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולה זו הינה ברצונו החופשי בלבד של המשתמש. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים לעיל לא נוכל לתת מענה לפנייתך בעניין. אסורה בהחלט הזנת פרטים כוזבים ביודעין. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט הליכים משפטיים, בגין נזקים שיגרמו ל"קופי קיז"  ו/או מי מטעמה בין באתר ובין בשיחת טלפון עם מוקדן.

4. שמירת סודיות פרטי הלקוחות באתר

 • אתר זה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות.

"קופי קיז"  עושה ותעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור על פרטי לקוחות האתר ועל פרטי פעולות שביצע המשתמש בו. בד בבד, אין באפשרותה של "קופי קיז"  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי "קופי קיז"  ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על ידי אותם הגורמים.

 • בשימושך באתר זה כל המידע האישי אשר יספוק ל"קופי קיז", יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות ע"פ חוק הגנת הפרטיות וכל דין אחר רלוונטי.
 • למרות סעיפים 4.1 ו4.2 , המשתמש יודע ומסכים ש"קופי קיז" תעשה שימוש בנתונים האישיים שישנם באתר ונמסרו ע"י המשתמש לכל מי שתחפוץ כולל שיתופי פעולה עם חברות מסחריות אחרות, נותני שירותים דומים או משלימים.

5. הגבלת אחריות

 • "קופי קיז" אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי "קופי קיז", נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל "קופי קיז" או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת ו"קופי קיז" לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • כתוצאה מהפרת תנאים אלו על ידי המשתמש מתחייב/ת בזאת המשתמש לשפות את "קופי קיז", מנהלי "קופי קיז", עובדי "קופי קיז" , בעלי מניות "קופי קיז", בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו.

6. מידע המתפרסם באתר

 • אין בחומר המתפרסם באתר, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי לאדם כלשהו.
 • כל האמור בתקנון "קופי קיז" הוא הקובע ! המידע המפורסם באתר הינו כפוף לתקנון "קופי קיז" ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה תקנון "קופי קיז" הוא הקובע.
 • "קופי קיז" תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע למשתמש שירותים בתשלום ושלא בתשלום כגון קבלת מידע אודות השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים, אירועים שונים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת.

7. אבטחת מידע

 • בשימושך באתר "קופי קיז" אתה מתחייב להשתמש בהתאם לכללי החוק והצדק ולא לבצע כל פעולת ניסיון לפגוע ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות דומות. לידיעת המשתמש, כניסה למערכות המחשוב של האתר ללא רשות של  "קופי קיז" מהוות עבירה פלילית שעונשה מאסר.
 • "קופי קיז" משתמשת בחברות אבטחה על מנת להבטיח למשתמש גלישה בטוחה, אולם "קופי קיז" אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות כניסה למערכות "קופי קיז" ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר .

7. יצירת קשר

 • במקרה של שאלות או בעיות הקשורות באתר ניתן לפנות למוקד השירות של החברה בטלפון מספר: 1-700-55-66-32.
 • תאריך אחרון בו התקנון עודכן דצמבר 2016